Ganesh Mishra – Shruti Music Foundation

Ganesh Mishra

27-Dec-2008 – ASPEE Auditorium, Malad (W), Mumbai

Ganesh Mishra, accompanied by Shri Shankhachur Lahiri on Tabla.

2016-12-11T23:26:22+00:00