Pulak Lahiri & Naresh Malhotra – Shruti Music Foundation

Pulak Lahiri & Naresh Malhotra

06-Apr-08 – ASPEE Auditorium, Malad (W), Mumbai

Shri Pulak Lahiri and Shri Naresh Malhotra

Shri Pulak Lahiri was accompanied by Shri Shankhachur Lahiri on Tabla.

Prg17_02

 

Prg17_09

 

Prg17_07

 

Prg17_20

Shri Naresh Malhotra ji was accompanied by Pt Sadanand Naimpalli on Tabla.

Prg17_18

 

Prg17_13

 

2016-12-11T23:26:23+00:00